Our Teachers

 

 

 

 

Kodo Fukushima

Yoshio Manaka
Toshio Yanagishita
Akihiro Takai
Fumio Sakata
Michio Murakami
Shozo Takahashi
Hideki Sagawa
Koryo Nakada
Shuho Taniuchi
Haruo Amano
Yutaka Shinoda

Acupuncturists